Đồ chơi học toán Bảng que tính gỗ gồm que tính và số

70,000